ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000225820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
251
664
222831
8468
11359
225820

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 661 Days

บทความข่าวสารชลประทาน

          โครงสร้างและการจัดการองค์กร
          สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
                    - หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวง
                    - คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่หน่วยงานภายในกรม 
          ติดต่อหน่วยงานโครงการชลประทานระยอง
          กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
                    - คำสั่งกรมชลประทาน
                    - ประกาศ  คำสั่ง  สำนักนายกรัฐมนตรี
                    - กฏหมาย ระเบียบ วิธีการบริหารงบประมาณ


          ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง               
          นโยบายหรือการตีความที่ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 
          แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
          คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
                    - คู่มือด้านการบริหารจัดการน้ำ
                    - คู่มือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
                    - คู่มือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
                    - คู่มือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
          สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา                 
          สัญญาสำคัญของรัฐ           
          สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
          มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม. 
                    - ปีพ.ศ. 2560
                    - ปีพ.ศ. 2559
                    - ปีพ.ศ. 2558
                    - ปีพ.ศ. 2557
                    - ปีพ.ศ. 2556
                    - ปีพ.ศ. 2555
          ประกาศประกวดราคา สอบราคา
                    - ประกวดราคา
                    - สอบราคา
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
          ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
                      
          เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
                    - การบริหารงานบุคคล
          งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
                    
          ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ