ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
271
609
220459
6088
11359
223440

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days

อ่างฯดอกกราย

 - ก่อสร้างปี พ.ศ.2512  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2518

 - ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 50.80 ล้าน ม.3

 - ปี พ.ศ.2534-2535 ปรับปรุงก่อสร้าง Spillway

 - ความจุอ่างเก็บน้ำเพิ่มเป็น 71.40 ล้าน ม.3

 - ปัจจุบันความจุอ่างเก็บน้ำเป็น 79.41 ล้านม.3

 - เขื่อนดินกว้าง  8  เมตร

 - สูง   26.50   เมตร

 - ยาว  1,500   เมตร

 - พื้นที่น้ำท่วม  7,000  ไร่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตโครงการบ้านค่าย ดครงการป้องกันอุทกภัย จ.ระยอง ในระยะฤดูฝนทิ้งช่วง ให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

2.ช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตโครงการบ้านค่าย ในการทำนาในฤดูแล้งได้มีน้ำพอเพียงไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่

3.ช่วยป้องกันอุทกภัยในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำระยอง ให้ลดน้อยลง

4.ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา และเป้นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

5.พื้นที่ทางต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ โดยการปลูกป่าขึ้นใหม่ ในที่ยังเป็นเขตสงวนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้เป็นสวนป่า หรือจัดระบบเกษตรกรรมทางต้นน้ำให้เข้ากับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อไป