ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000193662
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
308
1616
189716
9327
8690
193662

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 572 Days

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

            มีหน้าที่รับผิดชอบในการว่างแผนนงานวิศวกรรมประสารงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการว่างแผนงานและควบคุมงบประมาณในทุกกิจกรรมของโครงการพิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการตามพระราชดำริ  โครงการขนาดกลางเร่งด้วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้นรวมทั่งการติดตามผลการปฏิบัติวานโครงการต่างๆ รวบรวมเก็บสถิตข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล  จัดทำรายงานในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทานและงานอื่นๆ ที่ไดเรับมอบหมาย