ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
271
517
220459
5996
11359
223348

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days

สป.คป.1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 (ป้องกันอุทกภัยจังหวัดระยอง และน้ำหู)

          1     ลักษณะทั่วไป

                   หัวงานโครงการฯ ตั้งอยู่หมู่ที่5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 3.700 กิโลเมตรบริเวณหัวงานมีระดับพื้นที่สูง 3.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นโครงการฯ เก็บกักน้ำ ระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและการเพาะปลูก พื้นที่ลุ่มน้ำระยองตอนล่างในเขตอำเภอเมืองระยอง แหล่งน้ำแม่น้ำระยอง มีเนื้อที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ 25,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่ายบางส่วน

          2     ประวัติโครงการ

                   เนื่องจากพื้นที่นาในท้องที่ อำเภอเมืองระยอง ของลุ่มน้ำระยอง ตอนใต้ติดกับทะเลเป็นที่ลุ่มท้องกระทะมีสันทรายเป็นแนวยาวตลอดปากอ่าวระยอง ประกอบกับมีแนวถนนสุขุมวิท ตัดขวางพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้ทะเลในฤดูฝนปริมาณน้ำฝนทั้งหมดของลุ่มน้ำระยอง ได้ไหลมารวมขังอยู่ในที่ลุ่มท้องกระทะนี้แล้ว จึงจะไหลออกทะเลทางปากแม่น้ำระยองประมาณ 7 - 10 วัน ระดับน้ำจึงจะลดลงสู่สภาพปกติ เป็นเหตุให้พื้นที่ลุ่มน้ำท้องกระทะนี้ประมาณ 25,000 ไร่ต้องแช่อยู่ในน้ำ ตลอดจนพืชผักสวนครัวและปศุสัตว์ ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปีในปี พ.ศ. 2491 นายเสวตร เปี่ยมพงษ์สานต์ ผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นได้ร้องขอให้กรมชลประทานช่วยเหลือกรมชลประทานได้ส่งช่างไปสำรวจรายละเอียดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2492 เป็นต้นมา โดยขุดคลองระบายสาย 1 , 2 , 3 และ ปตร.คลองน้ำหู

    3     ลักษณะโครงการ

                   เป็นระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำจืดมีอาคารที่สำคัญดังนี้

                   1.  คลองระบายน้ำสาย 1 ก่อสร้างปี 2492 - 2493 ยาว 2.000 กิโลเมตรความจุ 46.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีอาคาร ปตร. ขนาด 2 - 4.00  4.00 เมตร 1 แห่ง ปี 2539 ปรับปรุงอาคารขนาด 2 - 6.00 เมตรความจุ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

                   2.  คลองระบายน้ำสาย 2 ก่อสร้างปี 2501 - 2503 ยาว 2.000 กิโลเมตรความจุ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีอาคาร ทรบ. ขนาด 3 - 2.25  2.25 เมตร 1 แห่ง

                   3.  คลองระบายน้ำสาย 3 ก่อสร้างปี 2510 ยาวประมาณ 3.000 กิโลเมตรความจุ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีอาคาร ปตร. ขนาด 2 - 6.00  4.30 เมตร 1 แห่ง

                   4.  คลองน้ำหู ยาว 5.800 กิโลเมตรมีอาคาร ปตร. 1 - 4.00  4.50 เมตร 1 แห่ง ก่อสร้างปี 2519 – 2523

                4     ผลประโยชน์ของโครงการ

                   1.  ทำให้การทำนาในเขตอำเภอเมืองระยอง บางส่วนของโครงการไม่ถูกน้ำท่วม

                   2.  สามารถทำให้ปลูกพืชฤดูแล้งได้ภายในเขตโครงการฯ หลังจากพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วโดยอาศัยความชื้นของน้ำในดินจากการเก็บกักน้ำไว
                
   3.  บรรเทาอุทกภัยในตัวจังหวัดระยอง