ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000235608
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
283
368
651
230943
6519
11737
235608

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 682 Days

สป.คป.2

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


 

          1     ฝายบ้านค่าย

                    1.1  ประวัติโครงการ

                   เนื่องจากพื้นที่นาเดิมตอนบนของจังหวัดระยอง ในท้องที่อำเภอบ้านค่ายติดกับเขตอำเภอเมืองระยองขาดแคลนน้ำทำนา จึงทำให้พื้นที่นาไม่ค่อยได้ผลเพราะจะต้องอาศัยน้ำฝน ถ้าปีใดฝนตกน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร เรียกว่าฝนแล้ง การทำนาจะเสียหาย จากสถิติทุกๆ 10 ปี ที่แล้วมา การทำนาจะได้ผลเพียง 6 ปี เท่านั้น

                   ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 นายขุน นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกับนายเสวตร เปี่ยมพงษ์สานต์ ผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น ได้ร้องเรียนให้กรมชลประทานวางโครงการช่วยเหลือ ปี พ.ศ. 2490 กรมชลประทานสมัยอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู จึงให้นายผาด แก้วศรีปลาด ออกไปสำรวจหารายละเอียดและสถิติต่างๆ เพื่อวางโครงการช่วยเหลือ

          ปี พ.ศ. 2493 กรมชลประทานได้รับงบประมาณให้ทำการก่อสร้าง ให้ นายเพี้ยน พรรณกลิ่น ออกไปทำการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 โดยดำเนินการเป็นระยะดังนี้

              ปี พ.ศ. 2493 - 2495      ก่อสร้างอาคารฝายหินก่อปิดกั้นแม่น้ำระยอง ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

                ปี พ.ศ. 2493 - 2497      ขุดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

                ปี พ.ศ. 2493 - 2499      ขุดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

               ปี พ.ศ. 2496 - 2500      ก่อสร้างอาคารทดน้ำ , ส่งน้ำ , ระบายน้ำ และอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

               ปี พ.ศ. 2499- 2500       ก่อสร้างอาคารทดน้ำ , ส่งน้ำ , ระบายน้ำ และอาคารประกอบ ตามแนวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
           1.2 ที่ตั้งโครงการ

                   หัวงานโครงการชลประทานบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบางบุตร และหมู่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีระดับพื้นที่สูงประมาณ 10.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

         

            1.3  ลักษณะโครงการ

                   เป็นโครงการฯ ประเภทเหมืองฝายมีระดับของพื้นที่การชลประทานเป็นระดับ 3 (สมบูรณ์แต่ไม่มีการจัดรูปที่ดินและไม่มีคันคูน้ำ) มีอาคารประกอบที่สำคัญดังนี้

           -    ฝายหินก่อ สูง 2.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร ปิดกั้นแม่น้ำระยอง

           -    ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด  1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อ

           -    ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด  1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อ

           -    คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (คลองดิน) ยาว 12.600 กิโลเมตร ความจุ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

           -    คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองดิน) ยาว 11.400 กิโลเมตร ความจุ 2.94 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

            1.4 วัตถุประสงค์และผลประโยชน์

                   โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่น้ำระยองภายในเขตอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยอง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ (การทำนาในฤดูฝน) และประมาณ 10,000 ไร่ (การทำนาในฤดูแล้ง)

        2 อ่างเก็บน้ำดอกกราย

               2.1   ที่ตั้ง

               บริเวณหัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แยกจากถนนสุขุมวิท ประมาณ กิโลเมตรที่ 206 แยกซ้ายเข้าถนนสายนิคม - ห้วยโป่ง อำเภอปลวกแดง ประมาณ 19 กิโลเมตร

               2.2   สภาพภูมิประเทศ

               อ่างเก็บน้ำดอกกราย มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 291 ตารางกิโลเมตร มีห้วยน้ำขนาดใหญ่ไหลลงสู่ตัวอ่างฯ คือ คลองดอกกราย , คลองพลู , คลองตาทัย , คลองมาบขมิ้น , คลองควาย เป็นสาขาที่ไหลร่วมลงคลองดอกกรายซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาเชือกกล้วย ในท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลำน้ำสายนี้ไหลผ่านหุบเนินเกือบตลอดสาย เมื่อเข้าท้องที่อำเภอปลวกแดงไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกห้วยปรุงปราม คลองดอกกราย คลองแม่น้ำคู้ และคลองจำพัง แล้วไหลลงสู่คลองหนองปลาไหลก่อนที่คลองนั้นจะบรรจบกับคลองใหญ่เล็กน้อย และเปลี่ยนสภาพเป็นแม่น้ำระยองไหลลงสู่ทะเล ความยาวของคลองดอกกรายตั้งแต่ต้นน้ำถึงแม่น้ำระยอง ยาวประมาณ 45 กิโลเมตร สภาพป่าในบริเวณลุ่มน้ำนี้ได้บุกเบิกเป็นไร่ไปหมด สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นดินปนทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรส่วนใหญ่ทำไร่มันสำปะหลังและอ้อย สภาพฝนที่ตกเป็นลุ่มน้ำนี้เฉลี่ย 1,780 มิลลิเมตรต่อปี

                2.3   วัตถุประสงค์

                 เนื่องจากพื้นที่สภาพป่าตอนต้นของลำน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำระยองได้ถูกเปลี่ยนสภาพจากป่าทึบเป็นที่โล่งเตียน เพื่อทำไร่อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อเกิดมีฝนตกหนักในบริเวณต้นน้ำ ทำให้พื้นที่นา และพื้นที่เพาะปลูก ในเขตอำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง ได้รับความเสียหายทุกปี ซึ่งทำให้ราษฎรในแถบนี้ไดรับความเดือดร้อนเสมอ ดังนั้น กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำอันเป็นสาขาของแม่น้ำระยอง คือ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองทับมา เพื่อป้องกันอุทกภัยในบริเวณดังกล่าว และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปช่วยเหลือการเพาะปลูกและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นอันดับแรก เมื่อ พ.ศ. 2512