ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

000223403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
271
572
220459
6051
11359
223403

ถอยหลังสงกรานต์

01.12.2017 12:00 654 Days
ลำดับที่ เลขที่อัตรา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
    ข้าราชการ  
1 3320 นางบุณฑริกา อาจดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 3344 นางนฤมล พานทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 3348 นางรุ่งทิพย์ ศิริซุ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4 3415 นายศักดิ์ชาย ทองเกิด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
    ชป.ระยอง  
5 3475 นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
        (วิศวกรรมชลประทาน)ระดับต้น
6 3476 นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ นายช่างชลประทานอาวุโส
7 3477 นายอรุษ เทียนสว่าง นายช่างชลประทานอาวุโส
8 3478 นายอนุพงศ์ ผดุงนึก วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
9 3479 นายชัชวาลย์ ศรวิไล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
10 3480 นายกิตติพศ สอนสุภาพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
11 3481 นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน
12 3482 นายชาญชัย ศรีวิรัช นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
         
ลำดับที่ เลขอัตรา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 7278 นางสมจินต์ ทองวุฒิ พ.การเงินและบัญชี ส 3
2 7279 นายจินดา   มีพึ่ง ช่างก่อสร้าง ช 3
3 7280 นายไพฑูรย์ บุตวัน ช่างก่อสร้าง ช 3
4 7281 นายสงกรานต์   ขาวผ่อง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
5 7282 นายสุชิน     ปากพลีนอก ช่างฝีมือสนาม ช 3
6 7283 นายอดิศักดิ์    พฤกษาชาติ ช่างก่อสร้าง ช 3
7 7284 นางแสงเดือน สิทธิโชค พนักงานธุรการ ส 3
8 7287 นางศิชล   สดใส พนักงานธุรการ ส 3
9 7288 นายเอี่ยม    กล่ำมาศ ช่างฝีมือสนาม ช 3
10 7290 ชลอ กรองทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3
11 7291 ภิรมย์ พรมหู ช่างฝีมือสนาม ช 3
12 7293 มานะ วันเพ็ญ ช่างฝีมือสนาม ช 2
13 7294 วีระพงษ์ พงษ์เพ็ชร ช่างฝีมือสนาม ช 3
14 7295 นิลกร ยิ่งเฮง ช่างฝีมือสนาม ช 3
15 7296 เอื้อน วงษ์พระจันทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3
16 7297 สมควร หงส์ษา ช่างฝีมือสนาม ช 2
17 7298 สุชาติ วิริยะพงษ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2
18 7299 สมใจ สุขเจริญ ช่างฝีมือสนาม ช 2
19 7300 อำนวย โทบุหย่อง ช่างฝีมือสนาม ช 2
20 7301 ดารุณี สุนทรวิโรจน์ พ.สื่อสาร ส 2
21 7303 วรนุช มหามิตร พ.สื่อสาร ส 2
22 7304 มลิวัลย์ เฉยสมบูรณ์ พนักงานธุรการ ส 2
23 7305 ประนอม ดีเติม พนักงานพัสดุ ส 2
24 7306 นางธีระนันท์     ไมตรีจิตต์ พนักงานธุรการ ส 2
25 7307 นายสุทิน   บุญชู พ.ขับรถยนต์ ส 2
26 7308 นายอุทัย     เขษมสุนทร พ.ขับรถยนต์ ส 2
27 7310 นายทิม   ถนอมพจน์ พ.ขับรถยนต์ ส 2
28 7311 นายมานิตย์    บุญนาค พ.ขับรถยนต์ ส 2
29 7312 นายประภาส ทองหล้า พ.ขับรถยนต์ ส 2
30 7313 สมควร แสงพันธุ์ พ.ขับรถยนต์ ส 2
31 7314 นายทองดำ ผึ่งผาย นายท้ายเรือ ส 3
32 7315 พงษ์ศักดิ์ เปลี่ยนสมัย ช่างฝีมือสนาม ช 2
33 7316 สมภพ เผือกนิสัย พนักงานพิมพ์ ส 2
34 7317 สมหมาย กมลกลาง ช่างฝีมือสนาม ช 2
35 7318 เอก มะลิวัลย์ พ.วัดระดับน้ำ บ 2
36 7319 ดาวเรือง อินป๊อก พ.วัดระดับน้ำ บ 2
37 7320 กิตติศักดิ์ พรหมโณ พนักงานพิมพ์ ส 2
38 7321 นายเชือน     วงศ์จิราษฎร์ ช่างฝีมือสนาม ช 2
39 7324 สุนทรีย์ ลีวาณิชย์ พนักงานพิมพ์ ส 2
40 7325 ภัทราภรณ์ พีธรากร พนักงานพิมพ์ ส 2
         
  พนักงานราชการ  
1 4449 นางไพเราะ พฤกษาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ
  4450 นายเจนวิทย์ เจนดง นายช่างชลประทาน
2 4453 นางเปมิกา รักสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการ
3 4454 น.ส.วีนัส เสมสายัณห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4 4455 นายณรงค์เดช เข็มนาค นายช่างเครื่องกล
5 4456 นายเฉลิม คงสกุล พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
         
    ธุรการ 4 คน  
ขรก. 3320 นางบุณฑริกา อาจดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ลจ. 7284 นางแสงเดือน สิทธิโชค พนักงานธุรการ ส 3
ลจ. 7304 มลิวัลย์ เฉยสมบูรณ์ พนักงานธุรการ ส 2
พนง.รัฐ 5597 นางเปมิกา รักสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการ
         
    งานการเงิน 4 คน  
ขรก. 3348 นางรุ่งทิพย์ ศิริซุ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลจ. 7278 นางสมจินต์ ทองวุฒิ พ.การเงินและบัญชี ส 3
ลจ. 7324 สุนทรีย์ ลีวาณิชย์ พนักงานพิมพ์ ส 2
พนง.รัฐ 5606 น.ส.วีนัส เสมสายัณห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
         
    พัสดุ 4 คน  
ขรก. 3344 นางนฤมล พานทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลจ. 7288 นายเอี่ยม    กล่ำมาศ ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7305 ประนอม ดีเติม พ.พัสดุ ส 2
พนง.รัฐ 3632 นางไพเราะ พฤกษาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ
         
    จัดสรรน้ำ 3 คน  
ขรก. 3480 นายอรุษ เทียนสว่าง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ลจ. 7293 มานะ วันเพ็ญ ช่างฝีมือสนาม ช 2
ลจ. 7325 ภัทราภรณ์ พีธรากร พนักงานพิมพ์ ส 2
         
    วิศวกรรม 4 คน  
ขรก. 3476 นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ นายช่างชลประทานอาวุโส
ขรก. 3479 นายชัชวาลย์ ศรวิไล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ลจ. 7316 สมภพ เผือกนิสัย พนักงานพิมพ์ ส 2
พนง.รัฐ 5594 นายเจนวิทย์ เจนดง นายช่างชลประทาน
         
    ช่างกล 10 คน  
ขรก. 3415 นายศักดิ์ชาย ทองเกิด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ลจ. 7301 ดารุณี สุนทรวิโรจน์ พ.สื่อสาร ส 2
ลจ. 7303 วรนุช มหามิตร พ.สื่อสาร ส 2
ลจ. 7281 นายสงกรานต์   ขาวผ่อง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ลจ. 7307 นายสุทิน   บุญชู พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7308 นายอุทัย     เขษมสุนทร พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7312 นายประภาส ทองหล้า พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7314 นายทองดำ ผึ่งผาย นายท้ายเรือ ส 3
พนง.รัฐ 5617 นายณรงค์เดช เข็มนาค นายช่างเครื่องกล
พนง.รัฐ 5683 นายเฉลิม คงสกุล พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
         
    สบ.1    7 คน  
ขรก. 3482 นายชาญชัย ศรีวิชัย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
ลจ. 7283 นายอดิศักดิ์    พฤกษาชาติ ช่างก่อสร้าง ช 3
ลจ. 7290 ชะลอ กรองทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7291 ภิรมย์ พรมหู ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7295 นิลกร ยิ่งเฮง ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7300 อำนวย โทบุหย่อง ช่างฝีมือสนาม ช 2
ลจ. 7319 ดาวเรือง อินป๊อก พ.วัดระดับน้ำ บ 2
         
         
         
    สบ.2  11 คน  
ขรก. 3481 นายกิตติพศ สอนสุภาพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ลจ. 7280 นายไพทูรย์ บุตวัน ช่างก่อสร้าง ช 3
ลจ. 7282 นายสุชิน     ปากพลีนอก ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7287 นางศิชล   สดใส พนักงานธุรการ ส 3
ลจ. 7294 วีระพงษ์ พงษ์เพ็ชร ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7297 สมควร หงส์ษา ช่างฝีมือสนาม ช 2
ลจ. 7298 สุชาติ วิริยะพงษ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2
ลจ. 7299 สมใจ สุขเจริญ ช่างฝีมือสนาม ช 2
ลจ. 7310 นายทิม   ถนอมพจน์ พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7311 นายมานิตย์    บุญนาค พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7317 สมหมาย กมลกลาง ช่างฝีมือสนาม ช 2
         
    สบ.3   5 คน  
ขรก. 3478 นายอนุพงศ์ ผดุงนึก วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ลจ. 7279 นายจินดา   มีพึ่ง ช่างก่อสร้าง ช 3
ลจ. 7296 เอื้อน วงษ์พระจันทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3
ลจ. 7318 เอก มะลิวัลย์ พ.วัดระดับน้ำ บ 2
ลจ. 7315 พงษ์ศักดิ์ เปลี่ยนสมัย ช่างฝีมือสนาม ช 2
         
    สบ.4  
ขรก. 3480 นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ลจ. 7306 นางธีระนันท์     ไมตรีจิตต์ พนักงานธุรการ ส 2
ลจ. 7313 สมควร แสงพันธุ์ พ.ขับรถยนต์ ส 2
ลจ. 7320 กิตติศักดิ์ พรหมโณ พนักงานพิมพ์ ส 2
ลจ. 7321 นายเชือน     วงศ์จิราษฎร์ ช่างฝีมือสนาม ช 2